Reklamačný poriadok

Reklamační řád  společnosti KLIMEO systems s.r.o. pro prodej a montáž klimatizace a vzduchotechniky prostřednictvím internetové stránky  elektronického obchodu  
www.klimavdome.cz

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího KLIMEO systems s.r.o., IČ: 08159050, DIČ: CZ08159050, se sídlem U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313598 (dále jen „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažených v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

Záruka běží ode dne převzetí zboží.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky (výjimkou je Kupující-podnikatel).

Pokud zakoupíte produkt ve stavu použité, je záruka na zboží 12 měsíců.

Jestliže produkt kupujete na firmu, nebo na IČO, máte možnost uplatnit vadu pouze v rozsahu měsíců, které jsou vyznačeny v popisu daného produktu na webu Prodávajícího, nebo podle individuálně dohodnutých podmínek.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží záruční list, nebo doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o zakoupení či na záručním listu.

Lhůta je:

 • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
 • u zboží použitého 12 měsíců.


Pro Kupujícího-podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno; takto uvedená lhůta má přednost.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala, a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě Prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Pokud Kupující-spotřebitel reklamuje vadu do 6 měsíců od zakoupení, má se za to, že vada vznikla, již při výrobě produktu. Pokud bude vada uznána, má Kupující nárok na:

 • odstranění vady;
 • výměnu vadné součásti věci;
 • dodání nové věci bez vad;
 • není-li ani jedno z výše uvedených možné, má nárok na vrácení peněz.
   

Toto se nevztahuje na zboží, které zákazník sám poškodí, ať už omylem, či úmyslně.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí Kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

3. Smluvní záruka za jakost

Prodávající může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména zda balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je třeba vyznačit je v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout nebo je vždy možné nahlásit je na e-mail Prodávajícího.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit v prodejně/sídle Prodávajícího. Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu Prodávajícího:

KLIMEO systems s.r.o.
U Uranie 1583/21
Holešovice
170 00 Praha 7

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále Prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Je-li však v záručním listu či v dokladu o zakoupení zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisu. 

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížená o cenu nedodaného příslušenství.

3. Kompatibilita

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, Prodávajícím, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá.

4. Výjimky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v případném návodu k použití, nebo záručním listu nebo obdobném dokumentu):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 6. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 9. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 10. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 11. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 12. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.


5. Testování závady

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku.

Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Je-li Kupující-podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere Kupující na vědomí, že je Prodávající oprávněn přefakturovat Kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

6. Zamítnutí reklamace

A. pro znečištění zboží

Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

B. pro zabezpečení zařízení

Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či jiným zabezpečením přístupu, je Kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující-spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li Kupující-spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do třiceti dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně potřebná k odbornému posouzení vady podle druhu výrobku či služby.

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužení lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující-podnikatel

Je-li Kupující-podnikatel, Prodávající se zavazuje rozhodnout o reklamaci ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující-podnikatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu.

V. Společná ustanovení

Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího o ukončení reklamace buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné potřebné k zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména zda balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VI. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době použitelnosti zboží nebo v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci, a nelze ji tak zaměňovat s životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 16. 6. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.