Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KLIMEO systems s.r.o. pro prodej a montáž klimatizace a vzduchotechniky na základě kampaně www.klimavdome.cz

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost KLIMEO systems s.r.o., IČ: 08159050, DIČ: CZ08159050, se sídlem U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313598 jako prodávající (dále jen „KLIMEO“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentu vytvoření objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu obdrží Kupující v listinné podobě, nebo v elektronické formě.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny s DPH i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 4. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu Prodávajícího, sdělit osobně v sídle Prodávajícího.

 1. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které Prodávajícímu poskytl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  3. o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 2. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 3. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 4. spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář zde, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;
 5. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po případném naskladnění zboží. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má Prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
 6. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný zpětný odběr prodaných elektrozařízení za podmínek stanovených zde.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží či službu do košíku a odešle objednávku. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je standardně uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno; takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně nebyly dodrženy záruční nebo provozní podmínky týkající se věci.

5. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu, nebo vykonat montáž někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu odborně způsobilou osobou, nejpozději do tří týdnů od převzetí věci.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. Kupující nemá právo ze záruky i v případě, že neprokáže prodávajícímu, že montáž nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny (splitová klimatizace, tepelní čerpadlo, ...) vykonala certifikovaná/ odborně způsobilá osoba.

.

9. Neaplikuje se

10. Zvláštní pravidla při koupi zařízení, k jejichž provozu je nutná montáž

Prodávající splní povinnost seznámení Kupujícího se záručními, provozními a servisními podmínkami odevzdáním této dokumentace současně s dodáním zařízení.

Pokud je smlouva o prodeji s Kupujícím uzavřena distančním způsobem a Kupující od této smlouvy odstoupí v zákonné 14-denní lhůtě ode dne převzetí zboží za situace, kdy dané zařízení již bylo namontováno Prodávajícím, tak Prodávající Kupujícímu nevrátí kupní cenu v plné výši, ale poníženou o cenu montáže.

V případě koupy nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny (splitová klimatizace, tepelní čerpadlo, ...) je podmínkou prodeje kupujícímu i současná objednávka montáže takéhoto zařízení prodávajícím, nebo poskytnutí důkazu kupujícím (objednávka, smlouva), že montáž zařízení provede jiná certifikovaná osoba.

Podmínkou montáže zařízení kupujícím je dohoda o ceně montáže, která bude navrhnuta prodávávajícím po ohlídce místa montáže. V případě, že nedojde k dohodě o ceně montáže zařízení je kupující povinen zařízení, pokud již bylo kupujícímu dodáno, neprodleně vrátit a prodávajíci po kontrole neporušení zařízení nepredleně vrátí kupní cenu kupujícímu.

11. Neaplikuje se

12. Neaplikuje se

13. neaplikuje se

14. neaplikuje se

15. neaplikuje se

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na interetové stránce Prodávajícího.


Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

KLIMEO systems s.r.o.
U Uranie 1583/21
Holešovice
170 00 Praha 7

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující spotřebitel odpovídá Prodávajímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náleží-li Prodávajímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než Kupující spotřebitel předá zboží. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vrácenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

3. neaplikuje se

4. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

Kromě případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

5. neaplikuje se

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího se použijí podmínky ochrany osobních údajů uvedené na internetové stránce Prodávajícího.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou;
 3. osobně v provozovně Prodávajícího;
 4. telefonicky.

Kupující bude o předpokládaném času doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech.

IX. Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí Prodávajícímu v případě, že nechce nebo není možné peněžní prostředky vrátit stejným způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Prodávajícímu e-mailem, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16. 6. 2021, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na internetové stránce prodávajícího.

 

Poučenie o odstúpení od zmluvy

 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

I. Základní informace

Správce osobních údajů
Jsme společnost KLIMEO systems s.r.o., IČ: 08159050, DIČ: CZ08159050, se sídlem U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313598, a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od Vás
V rámci společných marketingových kampaní můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.
V případě, že Vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme Vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá Vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, např. IP adresu, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je nemůžeme přiřadit ke konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).

Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout v nastaveních.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace
Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, pak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem jako v případě přístupu z počítače.

III. Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: v první řadě zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se Vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme Vás snadno informovat o tom, kdy Vám bude objednávka doručena).
 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či písemně.
  • Telemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování Vašeho tel. čísla je buď Váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.
  • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.
  • Retargeting: v některých případech užíváme techniky retargetingu, přičemž máte právo retargeting odmítnout způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či písemně .
 • Zlepšování našich služeb: pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • Infolinka: budete-li nás kontaktovat prostřednictvím našeho call centra (infolinka), budeme si Váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke kontrole kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

IV. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom Vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky, a cookies.
Ze stejného právního důvodu Vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
Pakliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, můžeme Vám obchodní sdělení zaslat (popř. vVm v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili svůj souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.
O Váš souhlas Vás žádáme, i pokud si potřebujeme ověřit Vaši schopnost splácet zboží, které Vám předáme, aniž byste za zboží předem uhradili kupní cenu v plné výši.
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupujeme v pozici jejich správce):

 • Doručení zboží: Vámi zvolený dopravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladu našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat Vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by Vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte (pokud nedojde k jejímu uložení, viz další odstavec níže). Údaji o Vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Nákup na splátky: v případě nákupu na splátky Vám vydáme zboží ještě předtím, než nám za něj zaplatíte úplnou kupní cenu. Proto si v takovém případě prověřujeme Vaši schopnost zbylou část kupní ceny splatit. Za tím účelem předáváme Vaše osobní údaje smluvní společnosti. Smluvní společnosti předáme Vaše osobní údaje i v případě, že nám zbylou část kupní ceny neuhradíte.
  Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR) uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
 • Hlášení pojistné události: za účelem řádného nahlášení a následného řešení pojistné události předáváme Vaše osobní údaje naší pojišťovně.
 • Společnosti ve skupině: Vaše osobní údaje mohou být na základě právního titulu oprávněného zájmu sdíleny s mateřskou společností KLIMAK, s.r.o. se sídlem Štúrova 165, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36 545 198,přičemž proti tomu můžete vznést námitku způsobem uvedeným na internetové stránce, nebo prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

VI. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

V první řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností.
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.
Nahrávky telefonních hovorů z Call centra jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, pokud pro nás nebude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.).

VII. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

VIII. Osobní údaje osob mladší 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat, pouze pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

IX. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou svých osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání svých osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat přenesení svých  osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění
Své osobní údaje můžete měnit, za tímto účelem nás můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, můžete nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje ve faktuře je možné změnit, jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.

Přístup (portabilita)
Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled Vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajícím se Vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
 • Zda máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás

Výmaz
Dále můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost zamítnuta (např. pokud u Vás evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

Jak právo na výmaz uplatnit?  Kontaktujte nás prosím prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

Vznesení námitky
Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na Vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

Omezení zpracování
Pokud (a) popíráte přesnost svých osobních údajů, (b) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, máte právo na to, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů.
V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti
Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16. 6. 2021.

Pravidla spotřebitelské soutěže


Pravidla spotřebitelské soutěže

"Soutěž o televizi a Soundbar od Samsung"

 

I.

Pořadatelé soutěže

 

Odstavec 1: Pořadatelem spotřebitelské soutěže "Soutěž o klimatizaci" (dále jen "Soutěž") je společnost KLIMEO systems s.r.o., IČ: 08159050, DIČ: CZ08159050, se sídlem U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313598 (dále jen „Pořadatel).

 

II.

Termín a rozsah soutěže

 

Odstavec 1: Soutěž probíhá od 6.7. 2021 od 00:00 hod do 15. 8. 2021 včetně, do 24:00 hod., Formou zasílání kontaktních formulářů, uvedených na webové stránce Pořadatele, prostřednictvím webové stránky https: //www.klimavdomě.cz

Odstavec 2: Soutěž probíhá na území České republiky.

 

III.

Podmínky účasti v soutěži

 

Odstavec 1: Soutěž je určena pro všechny zájemce, kteří projeví zájem o produkty Pořadatele (dále jen "soutěžící").

Odstavec 2: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, distributoři a jejich zaměstnanci.

 

IV.

Účel spotřebitelské soutěže

 

Odstavec 1: Cílem soutěže je reklama a podpora prodeje produktů pořadatele.

 

V.

Pravidla soutěže

 

Odstavec 1: Úkolem soutěžících bude vypsat kontaktní formulář, který je uveden na web stránce Pořadatele, uvedeného na webové stránce https: //www.klimavdomě.cz, spolu s povinnými kontaktními údaji. Soutěžící je pro zařazení do slosování povinen vyplnit všechny požadované údaje: jméno, příjmení, kompletní adresu trvalého bydliště, kraj, mailovou adresu a telefonní číslo.

 

Odstavec 2: Do soutěže budou zařazeny pouze ty soutěžní kontaktní formuláře, které budou mít vyplněny všechny povinné údaje.

 

Odstavec 3: Jeden soutěžící má právo získat pouze jednu hlavní výhru. Losuje se z těch správně vyplněných formulářů, ve kterých soutěžící vyplnil všechny údaje v formuláři.

 

Odstavec 4: Na nesprávné, resp. neúplně vyplněné a zaslané kontaktní formuláře, které nesplňují podmínky podle těchto pravidel, se nebude přihlížet a nebudou zařazeni do dílčích soutěží a také hlavní soutěže, resp. losování.

 

Odstavec 5: Losování hlavní výhry proběhne výběrem z databáze soutěžících, kteří měli správně vyplněný celý soutěžní formulář dne 15. 08. 2021. Losování proběhne za přítomnosti odborné poroty, která bude složena ze zástupců Pořadatele, případně jiných zvolených osob.

 

Odstavec 6: Výherce bude o výhře informován mailem resp. telefonicky. Pořadatel vyrozumí výherce losování prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v soutěžním kontaktním formuláři nebo telefonicky. Organizátor se pokusí zastihnout výherce maximálně dvakrát. Pokud výherce neodpovídá na žádný z pokusů Pořadatele do 3 (tří) pracovních dnů od posledního pokusu, výherce nebude oprávněn získat Výhru. Následně proběhne náhradní losování výhry, kde bude specifikován náhradní výherce. Výherci dílčí soutěže budou informováni mailem a také postem na facebookové stránce Klimavdomě.cz.

 

Pořadatel soutěže neodpovídá na nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla, či e-mailové adresy, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.

 

Výsledky losování budou zveřejněny na internetové stránce www.klimavdomě.cz nejpozději 16. 08. 2021. Hlavní výhra bude doručena osobně na adrese sídla společnosti KLIMEO systems sro, U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7. Výhry nepřevzaté výhercům ve lhůtě 30 dní ode dne odeslání propadají pořadatele a soutěžící na ni nemá dále jakýkoliv nárok. Cenu není možné vymáhat právní cestou ani není možné nárokovat si ji v alternativní podobě.

 

Odstavec 7: Výherce plně odpovídá za správnost uvedených údajů a Pořadatel neodpovídá za pozdější reklamace za nedoručení výhry z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů uvedených výhercem. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher v případě zaslání poštou resp. kurýrní službou a nebude také zodpovědný za žádné škody nebo poškození Výhry během přepravy.

 

Odstavec 8: V případě získání výhry osobou, která v čase předávání výhry ještě nedosáhla věku 18 let, bude Pořadatel požadovat od zákonných zástupců tohoto výherce, aby ho zastupovali při přebírání výhry, nebo aby dali písemný souhlas s převzetím výhry, v případě zaslání výhry poštou , převezme zásilku zákonný zástupce.

 

Odstavec 9: Pořadatel nebude odpovědný za způsob použití nebo používání Výhry výhercům.

 

Odstavec 10: Způsob zdanění cen z reklamních soutěží upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

 

                                           VI.

Výhra

 

Odstavec 1: Výherci hlavní soutěže bude předána následující výhra:

- 1ks televizi Samsung a 1ks Soundbar značky Samsung

 

VII.

Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

 

Odstavec 1: Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, které souvisejí s uspořádáním Soutěže, a to včetně přerušení, prodloužení Soutěže, zrušení nebo úpravy jejích pravidel.

 

Odstavec 2: Na žádnou z výher ze soutěže neexistuje žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu ani jiného soutěžícího. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky, a vymáhání účasti v Soutěži nebo výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze proplatit v penězích.

 

Odstavec 3: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrami obdobného typu odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí stranou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

 

Odstavec 4: Ochrana osobních údajů dotčených osob se provádí v souladu s čl. V Bezpečnost a ochrana informací Obchodních podmínek Pořadatele a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o strávení odpočinkové pohybu těchto údajů.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Odstavec 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi použitý v propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná úplná a konečná.

 

Odstavec 2: Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se dodržovat všechna její pravidla a podmínky. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze Soutěže.

 

Odstavec 3: V případě, že soutěžící nebyl oprávněn k jakýmkoli jednáním nebo prohlášením, které během účasti v Soutěži nebo v souvislosti s ní udělal, zavazuje se nahradit Pořadateli jakékoli náklady nebo újmu, která mu v důsledku takového jednání vznikla. V případě získání výhry osobou, která v čase předávání výhry ještě nedosáhla věku 18 let, bude pořadatel požadovat od zákonných zástupců tohoto výherce, aby ho zastupovali při přebírání výhry, nebo aby dali písemný souhlas s převzetím výhry.

 

Odstavec 4: Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Pořadatele.

 

Odstavec 5: Jediné podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce Pořadatele www.klimavdome.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě na adrese Pořadatele KLIMEO systems sro, U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 

 

V Praze, 5.7.2021